A+ R A-

Kooiladders

 • Arbobesluit artikelen 3.16 en 7.33
 • Beleidsregels 3.16 en 7.4-4

Hangladders

 • Warenwet besluit draagbaar klimmaterieel
 • Arbobesluit artikelen 3.16 en 7.33
 • Beleidsregels 3.16 en 7.4-4
 • NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen

Normen specifiek

 • A-blad Ladders en Trappen
 • Warenwet besluit draagbaar klimmaterieel
 • Arbobesluit artikelen 3.16 en 7.33
 • Beleidsregels 3.16 en 7.4-4
 • NEN 2484 Draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen (Nederlands)
 • NEN-EN 1147 Brandweerladders
 • NEN-EN 131

(Omdat er begin 2010 onduidelijkheid bestond over de figerende regelgeving
rondom klimmatariaal, werd door de Commissie Ladders en Trappen een objectief standpunt verwoord en op genomen in Hoog&Breed, uitgave januari 2010:
Stand van zaken regelgeving ladders en trappen
Er bestaat geregeld nog onduidelijkheid over regelgeving rondom klimmateriaal. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.
Naast de Warenwet kent Nederland ook een aparte, zwaardere norm voor ladders en trappen: de NEN 2484. Tot 27 december 2006 was deze norm ook opgenomen in de beleidsregels van de Arbeidsinspectie. In het kader van deregulering van de Arbo-wetgeving heeft de overheid deze norm echter uit de beleidsregels geschrapt en zijn werkgevers- en werknemersorganisaties zelf verantwoordelijk om de eisen voor het gebruik van ladders en trappen vast te leggen in de Arbocatalogus.
Met het schrappen van de NEN 2484 uit de beleidsregels is deze norm echter niet komen te vervallen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt namelijk: ‘De verwijzing in beleidsregels naar normen en het intrekken van deze beleidsregels heeft geen consequenties voor de status van normen. Normen hebben betrekking op productwetgeving en blijven uiteraard de stand der techniek aangeven, die producenten het vermoeden van overeenstemming geven te voldoen aan de geldende wetgeving.’ Bij controles door de Arbeidsinspectie zal er op de NEN 2484 echter niet altijd worden gehandhaafd. Zij zal kijken naar de afspraken die zijn vastgelegd in de Arbocatalogus van de betreffende branche.
Om aan te geven dat draagbaar klimmaterieel voldoet aan de norm NEN 2484, vermeldt een aantal fabrikanten deze norm op de instructiesticker en/of hebben zij het materiaal voorzien van een KOMO-KlimKeur sticker. Andere fabrikanten maken dit kenbaar met pictogrammen en/of teksten als “geschikt voor professioneel gebruik”. Zij verklaren daarmee dat de ladders en trappen minimaal aan eenzelfde niveau voldoen dan het gestelde in de norm NEN 2484 en dat ze kunnen worden toegepast voor intensief professioneel gebruik. Dit kan aannemelijk worden gemaakt door een KOMO-KlimKeur sticker of op een andere wijze, waarmee hetzelfde niveau wordt aangegeven.)

Normen algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2:Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • NEN EN 12810
 • NEN EN 12811
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

ARBO Informatief

 • Arbo-informatieblad 16 beveiligingen van wand- en vloeropeningen
 • Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
 • Arbo-informatieblad 20 Werken onder koude omstandigheden
 • Arbo-informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Arbo-informatieblad 30 Jeugdigen
VSB | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer | Zilverstraat 69 | 2718 RP Zoetermeer | T: 088-400 84 58 | F: 088-400 84 01 | E: info@vsb-online.nl | I: www.vsb-online.nl